Ketterä kehitys on tuonut hurjan harppauksen ohjelmistoalalle viime vuosina. Nyt se on leviämässä muillekin aloille kovaa vauhtia. Ytimessä on ketterä ajattelu.

Ketterä kehitys on nyt tarpeen muuallakin kuin ohjelmistokehityksessä

“Ketteryys” (agility) kehityksessä tarkoittaa tietynlaista toiminnan filosofiaa, jota myös kutsutaan “ketteräksi ajatteluksi”. Se edustaa kykyä reagoida muutoksiin tehokkaasti. Ketterä organisaatio on merkittävästi muutoskykyisempi kuin perinteinen organisaatio.

Usein ajatellaan, että ketteryys tarkoittaa konkreettisia prosesseja, toimintatapoja tai niiden kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi Scrum tai SAFe (Scaled Agile Framework). Se ei kuitenkaan ole niin, vaan nämä prosessit ja toimintatavat toteuttavat ketterää ajattelua, jonka voi viedä läpi myös monella muulla tavalla.

Toinen yleinen harhaluulo on, että ketterä kehitys kuuluu vain ohjelmistokehitykseen, varsinkin kun käytetään sen englanninkielistä nimitystä – Agile Development. 

Näin toisaalta onkin – ketterä ajattelu ja ketterät toimintatavat ovat viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana valloittaneet ohjelmistoalan ja tuoneet sinne hurjan kehityksen: käyttäjäystävällisemmät ratkaisut, tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät, moninkertainen ohjelmistoprojektien ja digiliiketoimintojen tuloksellisuus.

Ketterä kehitys on suurelta osin muodostunut nimenomaan ohjelmistoalalla, ja prosesseissa ja toimintatavoissa on ollut paljon ketterälle ohjelmistokehitykselle spesifistä terminologiaa, rooleja ja elementtejä, jotka eivät ole suoranaisesti sopineet muille aloille.

Ketterä ajattelu ja toimintatavat ovat olleet käytössä myös muilla aloilla (niillä on paljon yhteistä leanin kanssa), mutta ei niin laajasti, vaan vain edelläkävijäorganisaatioissa. Koska muut ovat pärjänneet hyvin käyttäen perinteisiä, vuosikymmeniä tuttuja menetelmiä. Nyt, kun maailman kompleksisuus on lisääntynyt, monet yritykset ja organisaatiot näkevät, etteivät pärjää enää tutuilla johtamis- ja kehitysmenetelmillä – kaikki tapahtuu liian hitaasti, henkilöstö ylikuormittuu ja usein iskevät pelot “tehdäänkö oikeita asioita?” ja “ollaanko olemassa viiden vuoden päästä?”.

Ketterä ohjelmistokehitys pohjautuu Agile Manifestoon

Vaikka alla annetut arvot ja periaatteet sisältävät ohjelmistokehityksen terminologiaa, suosittelen tutustumaan niihin ja katsomaan laajemmasta näkökulmasta, vaikka olisit muun alan edustaja. Se auttaa ymmärtämään ketterää ajattelua paremmin. Olen ryhmitellyt ne yleisimpien otsikoiden alle.

Agile Manifeston ovat kehittäneet 17 ketterän kehityksen eksperttiä vuosina 2000-2001.

Se muodostaa ketterän ajattelun 4 arvon ja 12 periaatteen kautta. Se kiteyttää ketterän ohjelmistokehityksen filosofiaa ja on käytännössä toiminut IT-alalla ketterien tiimien ja organisaatioiden toimintakulttuurin käsikirjana sekä ohjannut ketterien prosessien ja toimintatapojen kehitystä.

4 arvoa

“Arvostamme:

  • Ihmisiä ja kanssakäymistä enemmän kuin prosesseja ja työkaluja
  • Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin perusteellista dokumentaatiota
  • Yhteistyötä asiakkaiden kanssa enemmän kuin sopimusneuvotteluja
  • Vastauksia muutokseen enemmän kuin suunnitelman seuraamista

Oikean puolen asioilla on myös arvoa, mutta arvostamme ensisijaisesti vasemmalla olevia.”

12 periaatetta

Toimiva tuote on korkein prioriteetti, toimita usein

“Ykkösprioriteettimme on täyttää asiakkaan odotukset toimittamalla arvokas ohjelmisto ajoissa ja jatkuvasti”
“Toimitamme toimivan ohjelmiston usein, muutamasta  viikosta muutamaan kuukauteen, mieluummin useammin”
“Toimiva softa on ensisijainen edistymisen mittari”

Muutos on tervetullutta

“Muuttuvat vaatimukset ovat tervetulleita vaikka myöhäisessä kehitysvaiheessa. Ketterät toimintatavat hyödyntävät muutoksia asiakkaan kilpailukyvyn edistämiseksi”

Yhteistyö ja kommunikaatio kasvokkain ovat tärkeitä

“Liiketoiminnan henkilöstön ja ohjelmistokehittäjien pitää työskennellä yhdessä päivittäin koko projektin ajan”
“Tehokkain tapa kerätä informaatiota on kasvokkain keskustelu”

Luottamus, motivaatio ja itseohjautuvuus tuovat parempia tuloksia

“Rakennamme hankkeet motivoituneiden yksilöiden ympärille. Annamme heille heidän tarvitsemansa ympäristön ja tuen ja luotamme, että he saavat työnsä tehtyä.”
“Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja tekniset suunnitelmat tulevat itseohjautuvista tiimeistä”

Ketterän kehityksen on oltava kestävää

“Ketterät menetelmät edistävät kestävää kehitystä. Sponsoreiden, kehittäjien ja käyttäjien pitää pystyä ylläpitämään jatkuvaa työtahtia”
“Teknisen laadun ja hyvän arkkitehtuurin jatkuva huomiointi edistää ketteryyttä”

Pyri yksinkertaisuuteen ja tee vähemmän

“Yksinkertaisuus – kyky maksimoida tekemätöntä työtä – on tärkeää”

Jatkuva oppiminen on osa arkea

“Tiimi analysoi säännöllisesti, miten kehittää toimintaa tehokkaammaksi ja muuttaa sen mukaisesti omia käytäntöjään”

Modern Agile edustaa alasta riippumatonta nykyajan ketterää ajattelua

Agile Manifeston jatkumona on kehitetty “Modern Agile” -viitekehys, johon kuuluu 4 periaatetta. Ne on mietitty siten, että ne soveltuvat laajasti kaikille aloille, ei pelkästään ohjelmistokehitykseen.

Nykyketteryyden 4 periaatetta:

Toimita arvoa jatkuvasti

Tähän kuuluu ajanhukan poistaminen/välttäminen, tavoitteiden ja tekemisen lisäarvopohjainen palastelu sekä jatkuva priorisointi.

Kokeile ja opi nopeasti

Muutos on osa arkea, virheet/epäonnistumiset ovat tärkeä osa kehitystä, kaikkiin prosesseihin on sisäänrakennettu oppiminen, datan käyttö.

Tee turvallisuudesta lähtökohta

Henkisesti ja fyysisesti turvallinen toimintaympäristö, asiakkaille ja ympäristölle turvalliset tuotteet/palvelut, taloudellinen hyvinvointi jatkuvasti varmistettu.

Auta ihmisiä loistamaan

Töitä tehdään ihmisille eikä prosesseille tai dokumentaatioille. Ihmisten – asiakkaiden, työntekijöiden, omistajien, sidosryhmien – etu on ensisijaisesti fokuksessa.

Nykyajan ketterä kehitys perustuu ketterään ajatteluun, joka on hyödynnettävissä kaikilla aloilla. Kuvan lähde: http://modernagile.org/
Nykyajan ketterä kehitys perustuu ketterään ajatteluun, joka on hyödynnettävissä kaikilla aloilla. Kuvan lähde: http://modernagile.org/

Ketterä kehitys ja ketterä ajattelu ovat tehokkaita kompleksisessa nykymaailmassa

Ketteryys filosofiana, konkreettisina prosesseina ja toimintatapoina pystyy varsin hyvin vastaamaan kompleksisen, nopeasti muuttuvan ympäristön vaatimuksiin. Se tuo muutoskykyä, parempaa keskittymistä olennaiseen, vähentää ajanhukkaa ja parantaa tekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyyttä tuloksiin ja toimintaympäristöön.

Siksi sitä ollaan nyt kovaa vauhtia ottamassa käyttöön eri aloilla sekä Suomessa että ympäri maailmaa. Siihen liittyviä viitekehyksiä, prosesseja, menetelmiä ja termistöjä sovelletaan laajempaan käyttöön kuin vain ohjelmistokehitykseen.

Ketterässä kehityksessä on paljon yhteistä leanin ja “lean startup” -ajattelun kanssa, se myös noudattaa pitkälle nykyajan johtamisen – itseohjautuvuuden – trendiä. Tämä on suunta, johon maailma on menossa ja johon ovat muuttumassa kaikki organisaatiot ennemmin tai myöhemmin.

Matka ei ole nopea, organisaation muutos ketteräksi on massiivinen, iso muutos sekä ajattelussa että lähes kaikissa prosesseissa ja toimintatavoissa. Onneksi sen voi toteuttaa asteittain ja tarvittaessa aloittaa pienesti. Mutta mitä aikaisemmin aloittaa sitä nopeammin pystyy nauttimaan ketteryyden tuomista tuloksista sekä varmistamaan oman organisaation kilpailukyvyn ja paikan auringossa myös tulevaisuudessa.

Share this post